Stratego logo male

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj Dz. U. z 2021r. poz.1057 z późn. zm), w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/184/2020r. Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata 2021-2030 podaje się, do publicznej wiadomości

projekt Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje odbędą się od 01 kwietnia do 06 maja 2022r.

 W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

 • mieszkańcy Braniewa,

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz braniewian

 • sąsiednie gminy a także ich związki,

 • lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronach internetowych:  www.braniewo.pl  (w zakładce Strategia rozwoju) , www.bip.braniewo.pl oraz wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta Braniewo, ul. Kościuszki 111, pok. 19, w dniach pracy Urzędu od godziny 7:00 do 15:00.

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021- 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać:

 • online wypełniając formularz internetowy dostępny tutaj,

 • z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczony poniżej i przesyłając:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. załączając skan podpisanego formularza- wersja nieedytowalna lub przez system ePUAP

  • pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście na adres: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo (z dopiskiem konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do roku 2030)

W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie:

 • 21 kwietnia 2022r godz. 16.00, Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Braniewa. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 06 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategia Rozwoju Miasta Braniewa- Projekt

Zal. 1 do zarządzenia - SRMB formularz konsultacyjny