FE POPC poziom pl 1 rgb

Gmina Miasta Braniewa realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest kontynuacja działań w celu poprawy dostępności gminy w obszarach dostępnośc icyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej, w tym budynku Urzędu Miasta. Dlatego w ramach projektu zaplanowano :

- budowę nowej strony internetowej

- zakup 4 pętli indukcyjnych stanowiskowych  (Pętla indukcyjna – urządzenie, które zmienia dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten sposób dostarcza go do aparatu słuchowego. Ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy zapewnienie dostępności dla osób niedosłyszących).

- zakup zestawu nagłośnienia konferencyjnego – Zestaw nagłośnienia konferencyjnego będzie przeznaczony do sali sesyjnej Rady Miasta.

- zakup i montaż planów tyflograficznych z rozkładem pomieszczeń na terenie budynku urzędu (tyflomapy poprawiają dostępność dla osób z problemami wzroku)

Przez cały czas wdrażania gmina będzie obsługiwana przez podmiot świadczący doradztwo w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Wartość grantu: 50 000 PLN

pfr

FE POPC poziom pl 1 rgb

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Braniewa w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany i w dniu 13 kwietnia 2022r. została podpisana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu.

Przyznana kwota grantu to 1 175 500 zł z przeznaczeniem na zakup 481 szt. sprzętu komputerowego (laptop, komputer lub tablet) dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Lista osób zakwalifikowanych objęła tych wszystkich, którzy w wyznaczonym czasie dostarczyli wymagany komplet dokumentów lub zostali pozytywnie zweryfikowani przez KOWR.

Obecnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy - zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Przybliżony termin przekazania sprzętu komputerowego to początek następnego roku szkolnego ( wrzesień/październik 2022) i jest uzależniony od wyników postepowania przetargowego i dostaw sprzętu. Zgodnie z założeniami konkursu Miasto ma 10 miesięcy na realizację projektu, począwszy od dnia podpisania umowy.

Przypominamy, że Gmina Miasta Braniewa jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.

poslkilad

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa

 

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna

Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

Logotypy CPPC 6

Źródło dofinasowania: Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze nr 4124/2/2022 z dnia 28.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

stopka eu ok 1

Projekt jest współfinasowany w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.