Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

 

PIERWSZYPRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m², mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynowo-składowe.

Cena wywoławcza 876 000,00zł, wadium 175 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2023 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 04.12.2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: http://bip.braniewo.pl/gloszenia/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomości-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 135/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 128/2023 z dnia 05 września 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 33,87 m² położonego w Braniewie, przy ul. Zielonej 32 w obrębie nr 7 wraz z udziałem 15/100części w działce nr 12/7, o powierzchni 0,0523 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00015925/8.

 

Cena wywoławcza 71100,00 zł, wadium 10000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2023r. o godz. 8ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01.08.2023 r. który zakończył się wynikiem negatywnym. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 09.10.2023r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr698313 0009 0036 9006 2000 0040 oraz złożenie wymaganych dokumentów do dnia 11.10.2023 do godz. 12.00.Przetarg jest ograniczony do właściciela lokalu nr 3 położonego w budynku przy ul. Zielona 32 z uwagi na jego położenie i funkcjonalność. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Braniewa pod numerem 749.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomości-do-sprzedazy,http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 122/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.