Burmistrz Miasta Braniewa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Termin konsultacji: od 19 września 2022 roku do 3 października 2022 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Miasta Braniewa.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu programu, który znajduje się na stronie internetowej www.braniewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa www.bip.braniewo.pl na tablicy ogłoszeń.

2. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać w formie pisemnej. Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem KONSULTACJE. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone po 3 października 2022 roku nie będą rozpatrzone.

3.Uwagi i opinie należy przedstawiać uwzględniając następujące punkty:
a) nazwa organizacji ( podmiotu ) przedstawiająca opinię,
b) wskazanie właściwego punktu uchwały dot. proponowanych zmian,
c) proponowana treść zmiany z uzasadnieniem,
d) imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację ( podmiot opiniujący )
e) dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej, o tym, czy uwagi zostały przyjęte, a jeśli nie to dlaczego.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Braniewie w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Program współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

 

Dokumenty do pobrania:

http://bip.braniewo.pl/artykul/21/398/konsultacje-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-terenie-miasta-braniewa

informacja

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące symboli miasta Braniewa w postaci herbu, flagi, pieczęci i Odznaki Honorowej Miasta Braniewa

Podstawa prawna: art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz 559 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Braniewa.

Celem konsultacji jest zaangażowanie mieszkańców Braniewa w proces ustanowienia symboli miasta oraz zasięgnięcia opinii dotyczących wzorów graficznych.

Przedmiotem konsultacji są wzory graficzne symboli miasta Braniewa:

  • wzór graficzny herbu,

  • wzór graficzny flagi,

  • wzór graficzny pieczęci,

  • wzór graficzny Odznaki Honorowej Miasta Braniewa i dyplomu,

Konsultacje odbędą się w terminie od 1 września 2022 roku do 16 września 2022 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Braniewa i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Braniewa

 

Zbieranie uwag i opinii nastąpi za pomocą:

 

 

1. Protokół z dnia 26 września 2022 r. z konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących symboli miasta Braniewa w postaci herbu, flagi, pieczęci i Odznaki Honorowej Miasta Braniewa.

protokół.pdf

2. Projekty nowych symboli Miasta Braniewa.

Projekty nowych symboli Braniewa

3. Nowy wzór graficzny Odznaki Honorowej Miasta Braniewa.

 

 Braniewo

 

Informacje o konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta Braniewa

Na Państwa uwagi i propozycje czekamy do 14 stycznia 2022.

Drodzy Mieszkańcy, Drogie Mieszkanki Miasta Braniewa!

Urząd Miasta Braniewa prowadzi prace aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

Jest to dokument określający kierunki rozwoju i funkcjonowania Braniewa na najbliższe 10, 20 lat.