Burmistrz Miasta Braniewa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Termin konsultacji: od 18 września 2023 roku do 2 października 2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Miasta Braniewa.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu programu, który znajduje się na stronie internetowej www.braniewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa www.bip.braniewo.pl na tablicy ogłoszeń.

2. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać w formie pisemnej. Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem KONSULTACJE. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone po 3 października 2022 roku nie będą rozpatrzone.

3.Uwagi i opinie należy przedstawiać uwzględniając następujące punkty:
a) nazwa organizacji ( podmiotu ) przedstawiająca opinię,
b) wskazanie właściwego punktu uchwały dot. proponowanych zmian,
c) proponowana treść zmiany z uzasadnieniem,
d) imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację ( podmiot opiniujący )
e) dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej, o tym, czy uwagi zostały przyjęte, a jeśli nie to dlaczego.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Braniewie w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Program współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Dokumenty do pobrania:

http://bip.braniewo.pl/artykul/147/1044/konsultacje-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-terenie-miasta-braniewa